Tu Học & Hoằng Pháp

Thông Báo Phật Sự

  • Lễ Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 24-03-2019
  • Khai Giảng Lớp Thiền Tập Chỉ Quán, 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 07-04-2019, liên tiếp trong 7 tuần
  • Lễ Cầu Siêu Độ trong dịp Thanh Minh Tảo Mộ, 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 14-04-2019