Đại Lễ Phật Đản năm nay, chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức trên trực tuyến (online) vào lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 05, năm 2020

Mùa Khánh Đản của đức Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm nay, chùa Pháp Vương sẽ thành kính tổ chức trên trực tuyến (online) vào lúc 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 05, năm 2020. Thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni;[…]

Read more

Sinh Hoạt

Chùa Pháp Vương hoan hỷ tiếp nhận Công Việc Thiện Nguyện (Voluntary work) và Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service). Xin vui lòng liên liệc qua số điện thoại và email dưới đây để biết thêm chi tiết: Điện Thoại: (703)-343-1100 email: chuaphapvuongdc@gmail.com

Read more