Lễ Bố Tát – Ngày 7 tháng 12 năm 2019

Lễ Tụng Giới – Ngày 7 tháng 12 năm 2019

IMG_2052
IMG_2056
IMG_2087
IMG_2099
IMG_2100
IMG_2100
IMG_2100
IMG_2100
IMG_2098
IMG_2098
IMG_2121
IMG_2116
IMG_2080
IMG_2079
IMG_2103
IMG_2109
IMG_2108
IMG_2107 (2)
IMG_2127
IMG_2117
IMG_2124
IMG_2134
IMG_2138
IMG_2139
IMG_2139
IMG_2058
IMG_2083
IMG_2097
IMG_2135
IMG_2135
IMG_2166
IMG_2129
IMG_2131
IMG_2146 (2)
IMG_2148
IMG_2149
IMG_2150
IMG_2151
IMG_2152
IMG_2153
IMG_2154
IMG_2157
IMG_2156
IMG_2162
IMG_2162
IMG_2162 (2)
IMG_2165
IMG_2171 (2)
IMG_2171 (2)
IMG_2178
IMG_2177 (2)
IMG_2182
IMG_2176
IMG_2175
IMG_2183
IMG_2187
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...