Sinh Hoạt

Chùa Pháp Vương hoan hỷ tiếp nhận Công Việc Thiện Nguyện (Voluntary work) và Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service).

Xin vui lòng liên liệc qua số điện thoại và email dưới đây để biết thêm chi tiết:
Điện Thoại: (703)-343-1100
email: chuaphapvuongdc@gmail.com