Lớp Thiền Tập Chỉ Quán

Theo nhu cầu phát tâm học Phật của một số đệ tử , một Lớp Hướng Dẫn Thiền Tập Chỉ Quán đã được khai giảng vào lúc 11 giờ sáng mổi Chủ Nhật bắt đầu từ ngày 07-04-2019 tại chùa Pháp Vương.  

Lớp Thiền Tập nầy chính thức do H.T. Viện Chủ trực tiếp chỉ dạy liên tiếp trong 7 tuần, căn cứ vào Tập Luận “Đồng Mông Chỉ Quán” của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư.

Chùa Pháp Vương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể chư Thiện Tín Phật Tử và Đồng Bào các giới tham dự Lớp Hướng Dẫn Thiền Tập Chỉ Quán.

Xin Bấm vào đây để in hoặc Download:  Thư mời tham dự Lớp Hướng Dẫn Thiền Tập Chỉ Quán ngày 07-04-2019